در راستای رنسانس اخیر موهام رو از ته تراشیدم...

یکماه آینه بی آینه...

میخوام هیچ نشانه ای از گذشته نبینم حتی خودم رو...

+BVB