چقدر شبیه حال و روز من و تو بود صفحه ی 37-236 کتاب...

چندباره خواندم و هربار درد بزرگتری را قورت دادم و مثل همه ی زندگی

باز ادامه دادم، بی آنکه دیگر روی گذشته ای که برای زنده شدن 

دنبال بهانه می گردد پافشاری کنم...

+با GPS نزدیکترین مسیر تا تو را جست وجو می کنم...