حرف هایم با تو به اقرار کودکانه می ماند...

شاید به اندازه ی انگشت های یک دست هم نباشند آدم هایی که درد

دلم را می دانند و بی اغراق تو بهترینشانی...

هروقت که نباشم یا کم باشم بی منت صدایم میکنی ٬موقع حرف زدن زل

میزنی به چشمانم درست همانطور که دوست دارم...

کاش نمی رفتی...