بهانه شدی که به همه ی دست های در هم گره خورده ی شهر

حسودی کنم...

از فراخی دنیا ٬

دست هایت ٬سهم زیادی بود؟

+نیستی ٬فدای یه تار موت...

+تئو می گفت:حتی قوی ترین آدم ها هم توی زندگی یه ترس بزرگ دارند..