کاش می شد به دل ساده لوحم بفهمانم

اینکه فراموش می کند دیگران چه بر سرش آوردند

اسمش گذشت نیست ٬حماقت است...