بی جهت تلاش می کنی،آدم های بی حیا برنده ی بازی زندگی اند...