حالا بردار مثل احمق ها خودت را برای دیگران تشریح کن

نصیبش می شود تنهایی و این میگرن لعنتی...