پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

344

۲۰ تیر ۹۵

_ برنامه چیدیم جمعه بریم شکار

_ شکار چی؟

_ پهباد...حیوون دیگه...

_ حیوون تویی که می خوای جاندار بی آزار شکار کنی...

_ به جهنم که نمی یای...

  • ۹۵/۰۴/۲۰
  • Omidreza