_ برنامه چیدیم جمعه بریم شکار

_ شکار چی؟

_ پهباد...حیوون دیگه...

_ حیوون تویی که می خوای جاندار بی آزار شکار کنی...

_ به جهنم که نمی یای...