این روزها انقدر منفعل بودم که حس می کنم دارم زنگ می زنم...