پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

348

۲۸ تیر ۹۵

کاش یکی بردارد این قانون نا نوشته را مکتوب کند

آقایان و خانوم های محترم شعر گفتن هم برای خودش در و پیکر دارد...

نمی دانم چرا آدم های اینستاگرام روی مغزم رژه می روند...

دوست گرانقدر و هنرمندم،

تن نیما و سهراب و شاملو در گور می رود روی ویبره وقتی شما

اسم خُزعبلات مغزت را می گذاری شعر...

  • ۹۵/۰۴/۲۸
  • Omidreza