کاش یکی بردارد این قانون نا نوشته را مکتوب کند

آقایان و خانوم های محترم شعر گفتن هم برای خودش در و پیکر دارد...

نمی دانم چرا آدم های اینستاگرام روی مغزم رژه می روند...

دوست گرانقدر و هنرمندم،

تن نیما و سهراب و شاملو در گور می رود روی ویبره وقتی شما

اسم خُزعبلات مغزت را می گذاری شعر...