خدایا ما حالمان خوب است

ما چیزیمان نیست جز اینکه دلمان لک زده برای یک آدم درست و حسابی

یک جنس اصل...

یک سلام پُرمعنی با هزار و یک قصه پشت سرش...

یک درکت می کنم و دنیایی از سکوت دنباله اش...

ما هیچ مرگمان نیست جز اینکه همه داریم شبیه هم می شویم،

یک مشت آدم بی بخار با احساسات دوزاری...

ما هیچیمان نیست جز اینکه همدیگر را کم داریم یا گاهی اصلا نداریم...

خدایا باور کن ما حالمان خوب خوب است فقط کمی سرعتمان زیاد شده...

ما یک عالمه ویرگول می خواهیم جلوی اتفاقات،احساسات و آدم های زندگیمان...