و چه تلخ که میان مُسَکن ها به دنبال آرامش بگردی...