انسان در کلمات نیست که بیان منحصر می یابد

بلکه انسان در ناگفته هایش نهفته است که محرم ترین شخص

شاید از ناگفته هایش او را بشناسد

عاطفه آدمی را می توان در مویرگ چشمان او هم بازیافت...

+زادروزت مبارک آقای نویسنده.