صداقت بی رحمانه شرف دارد به فریب بزرگوانه...

برای خوب بودن کافیست بی ترس هر از دست دادنی راست بگویید ٬

آنوقت پایدارترین اتفاق های زندگیتان رقم می خورد...

بگذارید بهتان پشت کنند ٬

آدم هایی که انعکاس نور این شفافیت چشمشان را می زند...