فلسفه ی زندگی آدم هایی که مکث کردن را بلدند دوست دارم...