به ابراز احساسات زیر عکست نگاه می کنم ٬

برای یکی شده ای "آرام جان" برای دیگری "زیباترین خلقت خدا"

اما برای من فقط اولینی...

اولین عشق ٬اولین بی قراری ٬اولین آغوش و اولین بوسه...

من بکارت همه ی اولین های زندگیم را با تو خط زدم

من کوچه به کوچه تو را پیموده ام و هیچ حرف قشنگی نمانده که در گوشت

زمزمه نکرده باشم...

لبخند می زنم و صفحه را می بندم ٬ به این فکر می کنم که انگار همه ی

عشق های دنیا فقط کپی ناقصی از عشق اولند...