پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

362

۱۱ مرداد ۹۵

به ابراز احساسات زیر عکست نگاه می کنم ٬

برای یکی شده ای "آرام جان" برای دیگری "زیباترین خلقت خدا"

اما برای من فقط اولینی...

اولین عشق ٬اولین بی قراری ٬اولین آغوش و اولین بوسه...

من بکارت همه ی اولین های زندگیم را با تو خط زدم

من کوچه به کوچه تو را پیموده ام و هیچ حرف قشنگی نمانده که در گوشت

زمزمه نکرده باشم...

لبخند می زنم و صفحه را می بندم ٬ به این فکر می کنم که انگار همه ی

عشق های دنیا فقط کپی ناقصی از عشق اولند...

  • ۹۵/۰۵/۱۱
  • Omidreza