من به تو ٬به حرف هایت به آغوشت و گریه های دیشب نیاز دارم...

بغلم کن...