پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

367

۱۶ مرداد ۹۵

محترمانه فریاد زدن را دوست دارم...

اینکه با رگباری از کلمات منطقی و آرام طرفت را مُجاب کنی

که حق را به تو بدهد...

یک ماهی می شود که مقابل اتفاقاتی که ذهنم را مشوش می کرد ٬

به لطایف الحیل بی سابقه ای برخورد می کنم...

موهبتیست ٬اینکه صبور و کمی مهربان و در عین حال قاطع باشی...

گویی کودک درونم خیال بالغ شدن دارد...

  • ۹۵/۰۵/۱۶
  • Omidreza