وسواسی به نام کتاب...

+لقمه ی گنده تر از دهنم برداشتم،حالا ول کن هم نیستم...