پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

382

۲۷ مرداد ۹۵

هرچه که به زبانت می رسد می گویی و میروی ٬

و من پشت سر دل نگرانم که یک وقت ٬

دلتنگم شوی و نتوانی در چشمانم نگاه کنی...

  • ۹۵/۰۵/۲۷
  • Omidreza