هرچه که به زبانت می رسد می گویی و میروی ٬

و من پشت سر دل نگرانم که یک وقت ٬

دلتنگم شوی و نتوانی در چشمانم نگاه کنی...