حس می کنم به جایی رسیدم که ٬

می توانم همه را تحمل کنم اما دوست داشتن دیگران ٬

خیلی بعیید به نظر می رسد...