مُردیم تا بردیم...

پایان کابوس کشتی فرنگی با برنز عبدولی...

+یعنی رسما رو به قبله شده بودم دیگه...

+سوریان ٬ آقای کُشتی فرنگی...

روزهای خوبت را قاب می کنیم مَرد...