انگار که همیشه ی خدا یک چیزی وجود دارد یا می آید که

بتونی از دستش بنِالی...

+بی تاب رفتنم...