این بغض بهانه ی پرواز منه ٬

نمیشکنمش٬

بهش پر و بال میدم ٬بزرگش می کنم واسه اوج گرفتن...

+ثانیه شماری می کنم برای رفتن...