خنده ی بی روح و آرامش به کمک صدایی که

با شادی تصنعی همراه بود ٬دروغش را به بهترین شکل می آراست ٬

((جناب شکور این پروسه ی زمانی ٬ روال شرکت ماست...))

بله متوجهم=آره ارواح عَمَت...