می شود انگشت اتهام را به سوی هم نشانه نرویم؟

ما هر کدام به نوبه ی خودمان افتضاحیم...

اینکه همدیگر را حساب و کتاب می کنیم اقتضای آدم بودنمان است ٬

وگرنه کدام آدم را میشناسی که در پنهان ترین زوایای روحش چیزی برای

پنهان کردن نداشته باشد؟؟؟

ما یک شهر شاکی در جایگاه متهمیم...

به قول شاملو:

اندکی بدی در نهاد تو

اندکی بدی در نهاد من

اندکی بدی در نهاد ما … 

و لعنت جاودانه بر تبار انسان فرود می آید.