پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

393

۳۱ مرداد ۹۵

می شود انگشت اتهام را به سوی هم نشانه نرویم؟

ما هر کدام به نوبه ی خودمان افتضاحیم...

اینکه همدیگر را حساب و کتاب می کنیم اقتضای آدم بودنمان است ٬

وگرنه کدام آدم را میشناسی که در پنهان ترین زوایای روحش چیزی برای

پنهان کردن نداشته باشد؟؟؟

ما یک شهر شاکی در جایگاه متهمیم...

به قول شاملو:

اندکی بدی در نهاد تو

اندکی بدی در نهاد من

اندکی بدی در نهاد ما … 

و لعنت جاودانه بر تبار انسان فرود می آید.

  • ۹۵/۰۵/۳۱
  • Omidreza