و باز هم سفر...

+الهی که این کوتاه ترین , پربار ترین سفر عُمرم باشد...

+خدایا خودم را به تو میسپارم قدرت درک حکمتت را نصیبم کن...