تویی که هیچ وقت یاد نگرفتی بد باشی...

+خداروشکر همه چیز داره خوب پیش میره...

کمک کن صبور باشم.