ضربان قلب تو ٬ضربآهنگ زندگی منه...

خدایا منو با بابام امتحان نکن ٬بهت التماس می کنم...

خدایا ٬خدایا ٬خدایا...