به احترام تو همه جلوی پایم بلند شدند...

من به ٬از تو بودنم افتخار میکنم ٬مردترین بابای دنیا...

+استرس سد نوشتنم شده...