تلگرام ٬

پیَامبری در قَبای آبی رنگ...

+و معجزه ای که ادامه دارد...