پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

449

۱۰ مهر ۹۵

گاهی می شود با یک نوشته ی به ظاهر بی نام و نشان از ته دل احساس

خوشبختی کنی...می توانی بغلش کنی و بچسبانی به سینه ات ٬

درست روی قلبت تا آرام شود ٬آنوقت تا خود صبح با یک غریبه ی آشنا

درد و دل کنی ٬گلایه کنی ٬قربان صدقه اش بروی ٬حتی می شود

آن عطر همیشگی اش را در خیالت استشمام کنی و مست شوی...

واقعا آدم گاهی به یک دوستت دارم ٬یک هنوز هم به تو فکر می کنم یا

حتی یک خط گلایه نیاز دارد تا زنده بماند...

چقدر خوب که هیچکس نمی تواند خاطراتش را از دیگری دریغ کند ٬

یا او را در وجودش بمیراند ٬چقدر خوب است که خیال کسی هست که آدم

می تواند هر شب از دست خودش هم به او پناه ببرد...

کم باش٬سایه باش٬اما باش...

  • ۹۵/۰۷/۱۰
  • Omidreza