پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

452

۱۳ مهر ۹۵

پژواک صدای داریوش میپیچد توی مغزم:

من از تو راه برگشتی ندارم...

با تکانه ی ترمز قطار به خودم می آیم و موزیک را قطع می کنم

باز همان صدای تکراریِ ایستگاه های قبل توی فضا پخش می شود:

ایستگاه آخر تجریش...

اینجا یعنی پایان یک بلیط یک طرفه...

پیاده میشوم و آهنگ را دوباره پلی می کنم ٬

تو از من نبض دنیامو گرفتی...

  • ۹۵/۰۷/۱۳
  • Omidreza