پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

463

۲۱ مهر ۹۵

یا قشر تحصیلکرده ی جامعه شناس و اقتصاد دان از زور بیکاری

تاکسی خریده اند یا رانندگان شریف و محترم تاکسیرانی مشغول

ادامه ی تحصیل شده اند...

سر خط خبرها و در صورت طولانی بودن مسیر مشروح مهم ترین

اخبار روز را با نشستن در اولین تاکسی که با اشاره ی انگشتتان به

سمت مقصد زیر پایتان میخ شده بشنوید...

عادت کرده ایم برای هم نسخه یپیچیم ٬اما تصمیم نداریم در کار

خودمان بهترین باشیم...

ادبیات کوچه بازاری و فکرهای ناپخته و عوامانه گره ای از کار

این مملکت باز که نمی کند هیچ ٬کار را بدتر خراب و اذهان مردم

را بیشتر مشوش می کند.چرا بعضی هامان فکر می کنیم با

خواندن چهارتا مطلب توی شبکه های اجتماعی که از موثق بودن

منبعشان هم بی اطلاعیم ٬در کاری که نه سوادش را داریم

و نه تجربه اش را خُبره شده ایم؟؟؟

آقای راننده شما که صغیر و کبیر را در این مملکت دزد میخوانی ٬

شما که خودت طیب و طاهری ٬چرا صد تومان باقیمانده ی کرایه را

به بهانه ی نداشتن پول خورد نمی دهی؟؟؟

کاش از یک جایی به بعد همه سعی کنیم از خودمان شروع کنیم.

+

بخاطر میخی نعلی افتاد ٬بخاطر نعلی اسب افتاد ٬

بخاطر اسبی سواری افتاد ٬

بخاطر سواری جنگی شکست خورد ٬

بخاطر شکستی مملکتی نابودشد ٬

و همه ی اینها بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.

((در باب ریشه ی مََثل بین علما اختلافه))

  • ۹۵/۰۷/۲۱
  • Omidreza