پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

465

۲۲ مهر ۹۵

صدای آزادگی بشریت با گذشت 1400 سال هنوز هم به

وضوح شنیده می شود ٬چه خوب گفت دکتر شریعتی که:

بر حسینی میگرییم که آزادانه زیست و آزادانه مُرد...

عاشورا مکث خوبیست برای اندیشیدن...

ما تا به حال کجای زندگیمان از برای حق مشروع خودمان یا

دیگری جرات کرده ایم با مشت های گره کرده چشم در چشم

ناحقی و باطل بایستیم؟؟؟

سر حسین بن علی را جهل جماعت بر نیزه کرد...

+کُلِ یومِ عاشورا

  • ۹۵/۰۷/۲۲
  • Omidreza