پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

472

۲۶ مهر ۹۵

پاییز باشد ٬باران هم بیاید و تو هوس انار کرده باشی ٬

اما دستی نباشد که با عشق برایت انار دانه کند...

چشمت کور و دندت نرم...

خودت با دست خودت دانه می کنی ٬ گلپر می زنی و به این فکر می کنی

که دلت درست مثل دانه به دانه ی این معجزه ی قرمز دوست داشتنی خون است...

به نداشته هایت فکر می کنی ٬به دست های کوچکش٬به چشم های

قهوه ای درشتش که انگار خیال ندارند از خاطرت محو شوند...

به خنده های ریز ریز محجوبانه ای فکر می کنی که تمام خوشبختی بود و

تو خودت را ساده از داشتنش محروم کردی...

بیشتر از همه ی این ها اما نداشتن آرامشی آزارت می دهد که برای بودنش

همه ی داشته هایت را سر بریدی...

به خدا بی رحمی ست ٬

پاییز باشد ٬

باران هم بیاید

و

آدم توی تنهایی اش هوس انار کرده باشد...

+برای مردن راه های ساده تری هم هست...

  • ۹۵/۰۷/۲۶
  • Omidreza