پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

476

۳۰ مهر ۹۵

مردان بزرگ زیر بارهای گران کمر خم نمی کنند ٬موی سپید میکنند...

((مختارنامه))
  • ۹۵/۰۷/۳۰
  • Omidreza