پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

486

۷ آبان ۹۵

4 جلدی شد این گروگانگیری عاشقانه...

از روزی که رفته ای تمام عاشقانه های دنیا را در بند این سطرها کرده ام...

خیال تسلیم شدن هم ندارم...

امروز یک دفترچه ی 200 برگی دیگر خریدم ٬

این رج زدن ها که تمامی ندارند فقط کاش عمرم به آمدنت قد بدهد...

+

اگر زنی را نیافته ای که با رفتنش نابود شوی...تمام زندگی ات را باخته ای!

این را منی می گویم که روزهایم را زنی برده است ٬جایی دور ٬

پیچیده در گیسوانش٬سنجاق کرده روی سینه یا ریخته پای گلدان هایش٬

باقی را هم گذاشته توی کمد برای روز مبادا...

((رضا ولی زاده_دفتر سوم))

  • ۹۵/۰۸/۰۷
  • Omidreza