پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

487

۸ آبان ۹۵

مراقب من خیلی باش

وقتی که می رفتی

تمامم را در تو جا گذاشته ام...

خوش به حال تو!

چه راحت تمام خودت را برداشتی و رفتی...

اما ٬

از تو چیزی در من مانده است ٬

که نه مراقبت می خواهد

و نه حواس جمع مرا...

تنها می کُشد

و می کاهد

و بغض می بارد ٬

دلتنگی می افزاید

و دیوانه و دیوانه و دیوانه تر می سازد

این دل بی شکیب ٬

نابردبار

پر از درد را...

از تو در من

نه خود تو ٬

که عشقت به جای مانده است...

من از تو زخمی تر است...

((فرزاد انصاری فر))

  • ۹۵/۰۸/۰۸
  • Omidreza