پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

494

۱۰ آبان ۹۵

توی زندگی هر آدمی شب هایی هست که خوابیدن

احمقانه ترین کار ممکنه...
  • ۹۵/۰۸/۱۰
  • Omidreza