پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

497

۱۳ آبان ۹۵

همه ی آدم ها برای رسیدن به یک چیز تلاش می کنند... آرامش...

فقط راه ها و ابزار رسیدنشان بسته به جهان بینیشان با هم فرق می کند...

تو عاشق پولی چون آن را وسیله و دلیل آرامشت می دانی ٬

من هم به دنبال فلسفه ام تا حال دلم را خوب کنم ٬پاسخ سوال هایم را پیدا کنم

من آرامشم را در فلسفه یافته ام...

بیا با همدیگر کاری نداشته باشیم ٬

طبقه ات کار دارم ٬ N نه من به تو و آن ماشین چند صد میلیونی و ساختمان

نه تو به من و کتابخانه و میز کار و فکرهای بچه گانه ام کار داشته باش...

من که گفتم شکم خالی بِه از جمجمه ی خالی...

پُز روشنفکری هم نمی دهم ٬خداروشکر از الزامات روشنفکری نه عینکی ام

نه کافه نشینی بلدم و نه به بلوغ ادبی و سیاسی رسیده ام...

حتی گوشه ی جیبم به جای پاکت سیگار دفتر یادداشت روزانه ام را پیدا می کنی...

اما حریص حقیقتی ام که مرا به آرامش می رساند...

درست مثل تو که حریص رسیدن به پولی برای آرامشت...

کافیست کمی فاشیستی فکر نکنی ٬آنوقت میبینی که حتی مقصدمان یکیست

و تنها راه رسیدنمان متفاوت است...

کافیست این تفاوت را درک کنی و بگذاری دیگران راه غلط خودشان را بروند...

+مردک ابله منت مصاحبت مزخرفش را هم بر سرمان کوبید و رفت...

باشد که اینبار برای هر دعوتی نه اول را محکم بگوییم که درد بعضی حرفها تا

مغز استخوانمان نرود...

  • ۹۵/۰۸/۱۳
  • Omidreza