پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

501

۱۵ آبان ۹۵

عیبی ندارد هرچه می خواهی برنجان

خون جگر خوردن سرانجام انارست...

((مهدی مظاهری))

  • ۹۵/۰۸/۱۵
  • Omidreza