پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

506

۲۰ آبان ۹۵

+پنجره را باز کن ٬

همه چیز را به باد گفته ام...

((کامران رسول زاده))

  • ۹۵/۰۸/۲۰
  • Omidreza