پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

570

۲۵ دی ۹۵

بگذار هرکس هرچه میخواهد بگوید ٬

خدایا فقط کمک کن از دیروزم انسان تر باشم ٬

کمکم کن کمتر خطا کنم یا دلی را بشکنم ٬

یاریم کن که اگر نیازمند شدم ٬

احتیاجم نیاز نان باشد نه معرفت...

  • ۹۵/۱۰/۲۵
  • Omidreza