پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

580

۴ بهمن ۹۵

یه اخم به دخترش کرد و گفت: اگر دفعه ی دیگه

با خودم آوردمت مغازه...

یه نگاه زیر چشمی به دخترکوچولو که موهایطلاییش از زیر کلاه کاموایی صورتی رنگش

بیرون ریخته بود انداختم و زیر لب گفتم:

اخه بابایی دلت میاد دختر به این نازی رو

دعوا کنی؟

این ماه شب چهارده رو فقط باید بغل کرد و

هی بوسید و بوسید و بو کرد...

باید چسبوندش به سینه و از ته دل ٬

فقط نفس عمیق کشید...

+هزار هزاربار دلتنگ آغوش دختر خودم شدم...

  • ۹۵/۱۱/۰۴
  • Omidreza