پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

پلاک13

آدم می نویسد که چیزی نگوید...

طبقه بندی موضوعی

588

۲۶ بهمن ۹۵

این ها جای خالی هر نبودنی را این روزها برایم پر کرده اند..

برایم چیزی ورای رفاقت را معنا کردند...

باشد پر نور ترین شب زندگیشان جبران همه ی این روزها را بکنم...

  • ۹۵/۱۱/۲۶
  • Omidreza