انسان از لحاظ مفهوم غنی ترین و سرشارترین کلیات است

اما،

از حیث مصداق فقیرترین و محدودترین تصور ممکن است...