و یک چیزی آرام زیر گوشت زمزمه می کند:

از تمام  سال فقط امشبُ فرصت داری که یه دقیقه بیشتر از تنهاییت لذت ببری...