هرچقدر هم که تمیز و مرتب و با حوصله باشی،

هرچقدر هم که تنها مانده باشی و به اصطلاح راه و رسم تنها سَر کردن را بدانی

باز،

خانه زن میخواهد تا عطر زندگی بدهد...