_باهاش چه نسبتی داری؟

+بهش فکر میکنم عصبی میشم...